Momatjé Swaré DKB AM4

Tracts des Swaré DKB de l'AM4

Chak lanné, Komité Direktè ka popozé an momatjé ka alé épi tem swaré DKB santral la. Isi-a, nou ka ripran trak sé dènié lanné-a.

 

Chaque année, le tract de la swaré DKB de l'association accompagne le thème choisi pour la swaré. Voici ceux de ces dernières années.

2024

"Pou monté pi wo"

 

        Dépi lé lanné 80, danmyé-kalennda-bèlè (DKB) antré an révivans. Sé an tradision ka viv. Ek sa ka mandé nou réfléchi asou manniè i ka viv, pas « sé lespri kò ki met kò ». An swaré, sé an lokazion.

 

    Mouvman révivans tradision DKB ka fet atravè diféran fom : i ka ridjoké désèten fom ansien, épi i ka dévoplé désèten fom nouvo. 

 

Swaré, sé an fom ki té ja la, mé i ovolié. Jòdi, ni diféran model swaré :

- swaré DKB, ki ouvè ba tout pratik DKB (danmyé, bèlè, kalennda, lalin klè) ; 

- swaré bèlè, ki asou bèlè selman, menm si désèten koté, danmyé, kalennda épi yonn-dé lalin klè (mabélo, ting bang) pé fidjiré an ti moman ;

- swaré danmyé, éti sé danmyé selman.

 

Pé ni moman bèlè, moman kalennda/lalin klè, moman danmyé.  

Ni dé model moman : 

- an prèmié model, pi ansien, kivédi an bagay ka alé kon an swaré (moman-swaré), twazékant i pi kout ki an swaré, épi i pa blijé fet lannuit ;

- an déziem model, ki paret nan lé lanné 2000, moman « dèyè won ». kivédi sé pito an lokazion pou manmay an chimen esprimé kòyo, pou yo éséyé kòyo. I pé pi kout ki an swaré, men souvanman, sa ka tounen londjè an swaré. 

 

Épi, ni an fom nouvo ki pran bon balan : sé lantrènman diféran sikti ka òganizé a ladiray. 

Jòdijou, pizanpi moun ka wè sa, ni lantrènman ka pèmet réyalizé DKB pasé désèten swaré oben moman, diwè yo ka anchouké adan fondok DKB-a.

 

    Ni dives fom, sa vré. Twazékant, tousa, sé danmyé-kalennda-bèlè. Kivédi, sé menm prensip. 

 

Nòmalman, gran larel komen an, sé chèché konstwi Lakominion. Nou ka séyé awmonizé tout sé énerji-a (énerji-a nou ka chayé, énerji-a dot moun ka chayé, ek dives énerji ki alantou moun, ek délè ki envizib…). Awmonizé nou ka awmonizé, sé pou nou rivé kréyé, ansanm-ansanm, an gran énerji komen, an gran kouwan, an gran Fos, pou nou chak la ek nou tout la monté o sélélé. 

 

Pou atenn Lakominion, fok nou o pi pré. 

DKB, sé an bagay ka mandé nou o pi pré nan lè tan, nan lespas, nan mak nou ka sèvi.

- nou ka chwézi an bon moman, an jou épi an lè ki pé fasilité tout moun ;

- nou ka chwézi épi ranjé koté-a : sa fondal pou potéjé moun (sékité, planché, latè), épi pou nou rivé fèmen lawonn-lan, limen épi tjenbé énerji-a ; 

- nou ka prévwè an bon sono, ek bien réglé, pou zorey-nou pé risivrè énerji-a san jennman ;  

- nou ka swen dikanman-an : « bèlè sé twel, sé bel dikanman », sé senbol tou (pié ni, mouchwè…) ; dikanman-an, sé pou labelté, sé pou ba nou zel (danm kalennda-bèlè), sé pou fasilité konba-nou (danmyé)…

- nou ka prévwè pou moun brè épi manjé ; ni an pati brè épi manjé nou ka tjenbé espésialman pou ofè lé pratikan ki patisipé ;

- épi sé pa gwoup ka prézanté, sé moun ka mélanjé, ka patajé.

DKB, sé an bagay ka mandé nou o pi pré nan lespri, nan santiman, nan latitid : « ouvè kò’w, ouvè lespri’w, ouvè tjè’w ». Sé lespri sosiété, lespri kominoté. Lespri-tala, nou ka ba’y fos pannan swaré-a oben moman-an ka alé, mé fok nou ba’y fos avan tou. Nou ka pran dapiyan asou désèten prensip.

 

« Sé lod »

Es adan danmyé-kalennda-bèlè ou pé fè sa ou lé, pas « sé bagay Matinik », pas « sé tradision-an », pas « sé bagay pep-la », pas « sé Nou ». Sa pa vré ! Danmyé-kalennda-bèlè, kon tout kilti, kon tout bagay, i ni manniè’y ki ta’y, protokol-li ki ta’y, prensip-li ki ta’y, lwa’y ki ta’y ; adan’y ni an disiplin.

« Bagay-la pa égal, ni an respé adan. » Nou tout, nou ni menm dwa pou nou aprann. Men nou pa parey : nou tout pa ni menm dispozision, nou pa menm fos. Kifè danmyé-kalennda-bèlè oblijé ni an léchel adan. Chak moun pou konsidéré sa, pou i rivé aprésié fos-li, fos lézot, plas-li, plas lézot.

Adan swaré épi moman, manmay « an koumansman » ka travay lantou wonn-lan, yo nan « dèyè won » : yo ka opsèvé pou ridjoké aprantisaj-yo, yo ka ankourajé (frapé lanmen, lavwa dèyè, koumantè), yo ka séyé asou koté (tousel oben épi dot moun). 

Swaré épi moman ka priyorizé manmay abitjwé, twazékant i ka ouvè lokazion pou manmay an chimen. 

Moman « dèyè won » ka priyorizé manmay an chimen, twazékant i ka prévwè soutien yonn-dé manmay abitjwé.

Ni an woulman ant sé pratikan-an. Lè pa ni anlo, i ka fet tousel ; lè ni anlo, i ka fet an manniè natirel, men ni an animatè ka véyé pou fè an réglaj siyanka. Réglaj-la, sé pou tjenbé kouwan-an, épi pou fasilité moun patisipé.

 

« Sé lonnè-respé » 

Tansion sa ou ka di, sa ou ka fè, pran pokosion épi moun, épi bagay moun, épi larel danmyé-kalennda-bèlè, épi lwa nou mété doubout ansanm. « Annou ranmasé sa ki bon, annou voyé alé sa ki pa bon ». Fè pa ta’w pou konstwi an énerji nou ka séyé fè monté ansanm. Men, adan woulasion tou lé jou, bouch an bouch oben asou lé rézo, si an moun ka chèché dékalé dot moun, si an asosiyasion ka séyé dékalé an lot oben dot, asiré pa pétet, jou swaré-a oben moman-an, santiman-nou pé ké sa alé ansanm, énerji-a ké difisil, ek moun ké santi sa.

 

« Sé yonn a lot, yonn épi lot »  

Jou-a menm, yonn ka pòté fos ba lot. : prézans-li, latitid-li (jwé, pa jwé oben pòkò jwé, pa ladjé avan ou ni ranplasan, pa pran tout pou’w…). 

Avan jou-a, ant asosiyasion ek ant moun bèlè, nou ni an kod bon konduit pou nou respekté : évité atak, pawol initil… pas moun ni santiman ;

An lot bagay : lantré lib. I lib, mé i pa pou ayen. Yonn a lot, sa ou ka pòté ? Bon lespri, bon konpòtasion, épi sé lokazion achté an pwodui (brè, manjé, diks, liv, triko, pwodui artizan oben kiltivatè). Sé lokazion pòté an fos ba organizatè-a, asosiyasion-an, moun-lan, dot patisipan ka séyé touvé an lavi. 

 

        Danmyé-kalennda-bèlè, kisiswa, « sé lézalié, sé lafanmi, sé frè é sè », sé awmoni, sé kominion. Men sa pa ka fet konsa. Nou chak ek nou tout ni an responsabilité pou sa fet, épi adan sa ka fet. Sé an chimen lavi éti nou ka aprann viv épi kònou, épi lézot, épi lakréyasion, An swaré, an moman, an lantrènman, sé pou maché nan chimen-an, « Sé Fos » pou fè Fos !

 

 

Komité Direktè l’AM4

Janvié 2024

2020

"DKB pou fè sosiété"

        Danmyé-kalennda-bèlè, sé an chimen lavi nou ka pofondé. Dansé, goumen, jwé mizik, sé an lantré pou maché nan chimen-tala. Anpami, nou ka aprann fè sosiété.

    

    Fè sosiété, sé chèché ki manniè nou pé woulé adan sosiété-a. 

Danmyé-kalennda-bèlè, kon dot mès Matinik (mes maren péchè, mes ti kiltivatè, mes ti awtizan…), ka ba nou an legzanp. Adan mes travay ki nan danmyé-kalennda-bèlè (lasotè, lafouytè, fouyétè, grajé manyok, plasman kay, leskap…), ni an model pou dévlopman lékonomi péyi-a, épi pou woulasion moun pou ni épi travay, ek ant yo nan travay : sé monté « sosiété » (gwoupman moun pou travay ansanm), konstwi liannaj (kontel dives kontak, an marché ant nou pou vann épi achté pwodwi péyi-a…), dévlopé an larel jistis, épi lespri yonn a lot, yonn épi lot, toupatou éti nou pé.

Ek ni an lespri adan sa : lespri « Ubuntu ». Nan fondok tradision Lafrik, mé Lazi tou, kay  lé Amérendien tou, sa lé di « Man ka èzisté pas nou ka èzisté ». Si Nou (sosiété-a) pa la, Man pé pa la. Sa lé di ki nou pa sa èzisté tousel, nou lianné épi kominoté-a, kominoté-a responsab nou, nou responsab kominoté-a. Lè nou ka pratitjé danmyé-kalennda-bèlè, nou ka aprann di épi viv pawol-tala : « Man la… Man la épi zot ». Ek, sé an gran pawol, pawol chimen Lavi.

 

    Fè sosiété, sa lé di nou ni an lespri épi an pratik « kwè kò’w tibren anlè latè-a »

Danmyé-kalennda-bèlè ka mandé nou ézisté, i ka konvoké nou pou sa. Kivédi, okontrè pawol rasis-la, nou ka ba kònou valè : nou bel, nou bon, sa nou kréyé bel, i bon ! Épi nou sav nou kapab, kivédi nou ka chèché apiyé anlè pwa kònou : danmyé-kalennda-bèlè ka mété nou an chimen pou « trapé lakonésans sa nou ni an péyi-a, sa nou pé ni, sa nou pé fè, épi pou chèché pwodui opiwo sa nou bizwen. » 

Nou kapab rézoud tout pwoblenm ka prézanté si nou pran tan apiyé prensipalman anlè mes-nou.
Solision-an ka vini di nou-menm. Ek, tout tan nou ka chèché’y yen ki andéwò, nou pé ké sa touvé’y véritabman.

    

     Pou jwenn lespri-tala pou fè sosiété, « sé lanmou ki tout ». 

Pou yonn, sé lanmou péyi-a, lanmou lakréyasion. Malrezman, ni anlo bagay ka fè moun, espésialman jenn manmay, pati nan dot péyi. Kidonk, nou oblijé bat pou ranjé péyi-a, pou yich-li trapé posibilité ba’y an lanmou o pi pré, pou’y pran fos. Ek, lè i pran fos, sé fos pou nou chak-la. 

Menm parey, nou pa blijé atann tout bagay bel. Chak moun, chak sikti pé fè désèten jes pou ridjoké péyi-a, épi montré ki model péyi nou lé. Kontel rédui kantité zòdi, évité koupé piébwa  pou an ayen, planté pwodui épi piébwa toupatou nou pé (menm adan an pot si nou adan apartèman), fè rézo ti pwodiktè Matinik viv, kidonk pasé koumand koté yo, achté an lanmen-yo… 

Enmen an péyi, sé enmen lakréyasion, ek sé enmen moun péyi-a tou. Es nou enmen kònou, manniè-nou, zanset-nou, gran lavi épi ti lavi touléjou nou ka konstwui, dépi siek épi siek, épi tout poblenm i ni adan’y ? Kidonk, es nou pé sispann désann « neg-la », « Matinitjé-a », « lafanmi entel », dépi nou jwenn an poblenm ? Es nou pé séyé mété pasians épi persévérans pou espitjé, pou bokanté, avan nou anni klasé moun an fwa pou tout épi/oben fè dézod ek yo ? Es nou pé rivé admet chak réjion, chak kartié, chak fanmi, chak moun, ni lidantité’y, diférans-li, manniè’y, épi es nou pé séyé respekté sa, enmen sa, épi aprésié riches sa ka mennen ba péyi-a épi ba nou chak-la ?

Ou pa sa enmen an péyi épi enmen moun si ou pa aprann enmen kò’w, kivédi aprann mété lod andidan kò’w menm. Ou pé pasé anlo tan ka kriyé bondié, ou pé ni tout kalté kwayans, épi véyé tout kalté mistè, fè tout kalté ritwel ki ni, déklaré tout koté épi tout lè lanmou lé pwochen… sa ké difisil. Danmyé-kalennda-bèlè ka montré nou chimen pou rantré nan lanmou véritab : toupandan nou ka chèché alantou, nou ka mété lod andidan nou, « Aranjé vou ! », ek sé an gran travay ! 

 

     Danmyé-kalennda-bèlè ka rédé fè sosiété pas i ka montré an « Lod » nésésè oblijéman.

 « Sé an chimen pou aprann lavi pa ka maché lè chak moun-lan ka anni fè lwa’y ; nou bizwen an lwa pou nou tout. »  Es adan danmyé-kalennda-bèlè ou pé fè sa ou lé, « pas sé bagay Matinik, pas sé tradision-an, pas sé bagay pep-la, pas sé Nou. Sa pa vré ! ». Danmyé-kalennda-bèlè « ni manniè’y, i ni protokol-li, i ni prensip-li, i ni lwa’y, i ni an disiplin adan. » Tout bagay ni reg adan. Tout bagay ka èzisté dapré an lod ki andidan’y. 

Pou nou fè sosiété, poblenm-lan nou ni jòdi, sé sav si nou kapab aksepté sa. Es nou kapab ranmasé lespérians lòganizasion nou konstwui pannan listwè-nou, respekté’y épi étidié’y. Ek épi’y, mété doubout nou menm dives lenstitision ka siktiré tradision-nou épi larel-nou, pou rédé nou tjenbé épi konstwui an larel ki tanou, olié nou ped kònou adan lenstitision épi larel Lot-la (menm si, menm lè nou blijé viv épi’y).

Menm parey, « Bagay-la pa égal, ni an respé adan. » Nou tout, nou ni menm dwa pou nou aprann. Men nou pa parey : nou tout pa ni menm dispozision, nou pa menm fos. Kifè danmyé-kalennda-bèlè oblijé ni an léchel adan. Chak moun pou konsidéré sa, pou i rivé aprésié fos-li, fos lézot, plas-li, plas lézot. Pou sa, nou bizwen an reg solid (kivédi an reg ki jis épi ki nou ka aplitjé an manniè klè) ; men nou bizwen bon santiman tou, pas nou pa la pou ankourajé an larel « moun jalou kaka » ouben an larel « sé mwen yonn ki bon ». 

 

    Fè sosiété, sé « Fè pa ta’w ». Ayen adan sa nou ja di a pa sa maché si ou pa « fè pa ta‘w ». 

Kivédi, pa atann tout moun ka fè, pa anni krititjé sa ka fè, pa dékourajé si ni moun ka sali dlo-a, fè sa ou pé ! Délè nan gwo limiè, délè nan lonbwaj, délè sé anlo, délè sé an ti kèchoz… men tout nésésè !

Koulibri ka montré nou chimen (dapré transbòdaj an kont amérendien) :

 

"An jou, difé pri anba bwa Matinik la. Tout moun mété kò’y ka kouri. Mannikou ka kouri, mangous ka kouri, zanndoli ka kouri, kabrit ka kouri, bef ka kouri. Mé tou pandan yo ka kouri, yo ka wè koulibri ka fè anlo alé-vini. I ka pran dlo an lariviè-a épi i ka jété'y anlè gwo difé-a. An lè, mangous, afos wè alé-vini, mandé koy es Koulibri ped lakat. "Man ké kriyé Koulibri, mandé'y sa ka rivé'y". Komdi-komfè, mangous hélé koulibri épi mandé'y es i kwè i ké étenn kalté difé-tala épi dé gout dlo a bek-li pé tjenbé a. Koulibri fè y pou larépons : mwen, man ka fè pa ta-mwen, si chak moun-an té ka fè pa ta-yo, tan ou ka palé a, gwo difé-tala té ké ja mò ».

 

        Dépi lézanné 60, sosiété-a ka boulvèsé anpil, ek vit. Péyi-a chanjé, sé an lot péyi. Sé  Lanmou nou ni pou péyi-a épi Tras-la nou konstwi a anlè kat siek, ké rédé nou kontinié fè sosiété, menm si Matinik pa ni pouvwa Léta. Ek nou chak-la, nou  ni pou pézé responsabilité-nou.

 

 

Komité direktè AM4

Matinik - Janvié 2020

2019

"Antré nan won-an"

Danmyé-kalennda-bèlè, sé an séri mizik, dansé, épi dot pratik, ki ka fet épi an model lavwa, tibwa, tanbou déjanbé (a lokazion, épi dot enstriman), ek ki ka maché kantékant épi lavi pep matinitjé a.

Matinik ni kat pwen kardinal. Moun tout réjion Matinik fè fos, an manniè-yo, pou kréyé épi dévlopé matjoukann péyi-a, kifè jòdi, ni an gran riches ki la, pou rédé nou viv.

 

Matinik, nou ni :

- Jes djérié : danmyé/ladja/wonpwen/kokoyé, épi konba baton, wolo, pran so.
- Bèlè : twa gran ritm (bèlè/ bidjin bèlè, béliya, gran bèlè), épi twa mod dansé diféran dapré twa réjion (mod Sentmari, mod Baspwent, mod Lisid).
- Kalennda : kalennda yonn apré lot, kalennda bal oben tout moun ansanm, épi dot dansé moun pa ka kriyé kalennda ankò (lariviè léza, béséba, wolo...)
- Dansé douvan jou/lalin klè : kannigwé, mabélo, ting bang, woulé mango, bénézwel
- Mizik épi pratik travay : lasotè/britè/gaoulé/bouwaj-tè/lariviè léza/téraj kay, nan Nòkarayib ; lafouy tè/rédi bwa/ralé chodiè/plasman, nan Nòatlantik ; fouyé tè/madjoumbé/leskap, nan Lisid ; men osi, lavwa bef, épi an séri dot model chanté, kontel lavwa péchè, lavwa lavandiè, lavwa charboniè, lavwa latilié (tonèlié, tibann, siyè dilon, lavwa féré, chayé woch lariviè (épi flit, tibwa anlè banbou, chacha, tanbou dibas), travay diri (menm parey mé épi tanboudibas ki ni sonay).
- Dot mes apochan, kontel mizik nwel, mizik kannaval [djab wouj (Éjumba), bidjin vidé], chan vey - An séri manniè fè : jes, korégrafi (lin, won, kadriy, moun mélanjé, moun tousel), pwosédé...

 

Atravè matjoukann-tala, nou ka jwenn lekspérians pep-la, larel-la i mété doubout pou’y tjenbé red douvan pijman lé kolonié, épi pou’y viv an lavi-a.

 

An fondok danmyé-kalennda-bèlè, nou ka jwenn an larel-lespri, an manniè wè lavi-a, an manniè pran lavi-a, sa nou ka kriyé « lespri péyi dèyè a », « manniè-viv la ». Kivédi nou fè kònou alantou désèten prensip potomitan : Lanmou - Lonnè épi respé - Lod - Tjè ek kouraj - San wont ek san lentérésan (pis nou sav bagay-la « sé an fil san fen ») - Lespri yonn a lot, yonn épi lot - Lespri lézalié/lafanmi/frè é sè - Lespri libèté-reskonsabilité (« sé tjè’w ka mennen’w, mé pa sali dlo-a ») - Éséyétouvé«Fos-la»épiba’yfos-Sav«Sélesprikòkimetkò»- Épi«Sédéfasantoutbagay, démélé-a ki tout » - kidonk « Opsèvasion, sé silon ».

 

Adan danmyé-kalennda-bèlè, nou ka jwenn an manniè viv épi lanati, linivè, lantouwonni. « Sé lespri kò ki met kò », kivédi nou ka aprann respekté « lespri » tout bagay ki nan lanati, aprann pa viv kont yo, pa mété an tet-nou pou dominé yo, men chèché viv épi yo. Sé adan lanati nou ka touvé swen (« rimed razié »). Sistem swen-nou, i pa méyè, i pa pi mové ki ta an lot. Swen chimik la, sé adan rimed-razié i ka vini chèché, menm si, souvanman, i ka dépotjolé’y apré. Espésialman, danmyé-kalennda-bèlè ka gloriyé latè, pas sé adan « manman latè » nou ka pran Fos Latè-a pou ba fos-nou fos, sé adan’y tou nou ka touvé brè épi manjé. Lantouwonni ni lentelijans-li : i prévwè sa ki fo nou, kidonk sé pa anni kouri adan tou sa ki sòti andéwò, men éséyé apiyé asou pwa kònou !

 

Danmyé-kalennda-bèlè, « sé an istwa », i ka rakonté listwa-nou. I adan konba pep matinitjé a ka mennen dépi nanni-nannan kont rasizm, épi kont lé kolonié. Yo déklaré nou pa bel, nou pa bon, nou pa kapab. Épi danmyé-kalennda-bèlè, épi ti konba touléjou, épi gran konba ki matjé fò, nou ka réponn okontrè nou sé Moun ! Dives chanté danmyé-kalennda-bèlè ka fè nou jwenn pliziè gran mak listwa péyi-nou : 22 Mé, Lensireksion lisid 1870, lagrev 1900, koulè wouj- vè-nwè... Nou ka aprann gloriyé sé gran mak-tala, pou nou lianné épi gangan-nou, épi pou nou rivé maré ren-nou pou dimen. Pas an pep ki pa konnet listwa’y, sé an pep yo pé désevlé kon yo lé.

 

Adan danmyé-kalennda-bèlè, nou ka jwenn an gran mòso bibiyotek lanng kréyol la. An lanng, sé potomitan an kilti. Lanng touléjou épi lanng ofisiel danmyé-kalennda-bèlè, sé kréyol. Nou bien konpwann, si nou lé pofondé danmyé-kalennda-bèlè, touvé sans-li, rantré adan sistem woulasion-an i ka dévlopé, si nou lé rivé aprésié sa nou yé, fok nou pofondé lanng-lan, travay manniè nou ka palé’y, aprann li’y épi matjé’y.

Épi danmyé-kalennda-bèlè, nou ka aprann dévlopé an lot woulasion épi kò-nou. Dépi siek épi siek, rasizm-lan épi lé kolonié (code noir, présion sé légliz-la...) ka chèché dégradé’y, ek yo ka sali manniè’y pou’y rivé jwenn Fos-la. Yo déklaré’y « obscène », « makak », « djab »... Ében danmyé-kalennda-bèlè ka mandé nou viré wè sa, ay chèchè an fonfonn mémwa kò-nou, pou nou viré touvé santiman-nou, émosion-nou, larel-nou, pou nou débarasé lespri-nou épi tout vié lidé yo simen anlè nou, pou nou aprann viv épi kò-nou, pou nou viré aprann enmen’y.

 

Adan mes travay ki adan danmyé-kalennda-bèlè, pep matinitjé a dévlopé an larel pou lékonomi-a épi pou woulasion travay ant moun : sé lavi sosiété, prensip yonn a lot, yonn épi lot, pratik koudmen, sé pwodui opiwo sa nou bizwen, sé lakonésans sa nou ni an péyi-a, sa nou pé ni, sa nou pé fè. I okontrè sistem pijman-an, sistem pwofitasion-an lé kapitalis épi lé kolonié mété an péyi-a. Si nou pran tan étidié lekspérians-tala, nou pou touvé an model pou dévlopman péyi-a.

 

Adan danmyé-kalennda-bèlè, nou ka touvé tou an manniè aprann. Manniè-tala ka montré nou Lakonésans pa lajol adan liv ouben adan tet moun-la ka transmet la. I adan lavi-a ek adan lavi pep-la. I soutou adan lanvi ou ni pou aprann, adan manniè ou vini pou aprann, adan kapab ou kapab ranmasé fos-ou, épi Fos-la, adan kapab ou kapab miziré fos-ou tou épi tjenbon douvan sa ki gran pasé’w.

 

Antré nan won-an, sa lé di es ou paré pou lianné kow épi tou sa ka « maché ala kalennda », kivédi rantré an rézistans, mawonné sistem-yo a, pou ba sistem péyi-a fos, pou ba moun péyi-a fos, pou ba divini péyi-a fos ! Es ou paré pou fè pa’w ?

 

Komité direktè AM4 Matinik - 19 janvié 2019

2018

"Sé lanmou ki tout"

Le danmyé-kalennda-bèlè (DKB) est un ensemble de musiques, de danses, de pratiques de combat, de pratiques de travail afro-martiniquaises. Il constitue un marqueur fondamental de notre identité et traduit la volonté d’existence de notre peuple. Il est traversé par le principe d’amour. « Sé Lanmou ki tout » !

 

Le danmyé-kalennda-bèlè a été historiquement le moyen de nous réapproprier notre corps, dévalorisé et malmené par les systèmes déshumanisants de l’esclavage et de l’exploitation capitaliste. Aujourd’hui aussi, le DKB nous invite à rester maître de notre corps en résistant à l’uniformisation, la standardisation, la surconsommation que véhicule l’actuelle mondialisation capitaliste néolibérale. Il nous invite à « enmen kò-nou ». A travers nos gestes, nos postures, nos sons, nos attitudes, il offre au Corps, à tous les corps un espace d’expression et de communion où se proclame notre Être et où les règles et codes ne sont pas la propriété de l’Autre. 

 

La réappropriation du corps s’est accompagnée de l’affirmation de Lespri-a

Pour que nos corps et le Corps ancestral de notre communauté survivent et vivent, nous avons chéri et protégé les grands principes de vie (avec nous-mêmes, avec les autres et avec « ce qui nous entoure ») qui les habitent au plus profond et qui nous sont transmis par les générations successives. Aujourd’hui aussi, pour préserver notre Corps et nos corps, nous n’avons d’autre voie que de « tjenbé larel-nou », aimer et faire vivre les valeurs qui nous ont permis de nous construire. 

 

Corps et esprit se nourrissent (à travers le danmyé-kalennda-bèlè, le travail, l’alimentation, la médecine) d’une rencontre avec notre environnement qui nous protège et que nous protégeons.

Le danmyé-kalennda-bèlè est un amour de la Vie, une célébration de la Vie. Au cœur de cette célébration de la vie se trouve la terre et les autres éléments (air, eau, feu). 

Nos chants les honorent (wa, wa, sé mwen - tè, bwa, dlo …) ; les danmyétè s’inspirent de l’observation des déplacements, combats et attitudes des animaux (konba koulibri, krapo, grantékay, zagriyen, sèpan…), leur préparationest intimement liée à la mer, à la rivière ; les rituels convoquent les différents éléments ; et pas de koudmen agricole sans « an ti difé épi lafimen’y ».

Maintenir ce lien à la terre et aux autres éléments, c’est donc maintenir ce lien à nous-mêmes, à ce qui nous a permis et nous permet de conserver notre humanité profonde, et de résister à l’artificiel et à la futilité. 

 

Le danmyé-kalennda-bèlè est une perpétuelle recherche d’équilibre et d’harmonie.

Tout cela s’est fait au cours d’un processus historique jalonné de repères qui nous sont propres. C’est l’expérience de survie et de vie de notre peuple que nous devons étudier si nous voulons rester en équilibre avec nous-mêmes. 

Lézanset ont élaboré depuis des siècles ce système DKB alliant corps, esprit, laliwonnaj et l'ont légué à nos Ansien.

La langue créole a systématisé et archivé nos expériences, elle en est le ciment, elle fait partie de nous. Nous ne pouvons la négliger sans nous « désaimer ».

Aujourd’hui encore, le danmyé-kalennda-bèlè prend tout son sens dans l’échange, le partage, la recherche de l’harmonie. Danmyétè  ka mandé tanbou-a fos pou konbat ; swaré-a ka « monté » lè dansè, kavalié, lavwa, lavwa dèyè, tanbou, tibwa ka rivé fè ansanm-ansanm

 

    Dédé Saint-Prix, de passage dans un entraînement bèlè de l’AM4, a eu cette expression merveilleuse : « Man enmen nou ».  L’essentiel est dit  pour comprendre notre traversée historique et  œuvrer à l’épanouissement de notre communauté et de chacun d’entre nous.

 

Comité directeur de l’AM4 -  janvier 2018

2015

"Fos"

 

On pourrait se demander pourquoi organiser des swaré danmyé-kalennda-bèlè, pourquoi cet amour, cette volonté, ces efforts pour le danmyé-kalennda-bèlè ?
Le danmyé-kalennda-bèlè, c’est d’abord une formidable Energie. C’est une des manifestations de cette Energie vitale qui habite l’univers tout entier, qui habite notre propre personne, qui habite toutes les composantes de Lawonn (lavwa, lavwa dèyè, bwatè, tanbouyé, danm, kavalié, asistan) et qui, lorsque nous parvenons à harmoniser ses multiples manifestations, produit ces moments de magie et de force que les individus et la communauté ressentent, que tout le monde recherche ; I ka « chajé » nou pou nou tjenbé red.
« Lè nou ka alé an bèlè, sé sa nou ka chèché, nou ka chèché pou nou sanblé fos-la, pou nou lianné énerji-a, nou ka chèché pou nou ansanm. Sé pa anni fè pa épi fè not, sé chimen pou trouvé sans lavi-a, pou aprann dékouvè fos-la. (…) » (Extrait de Lespri bèlè, doc Coordination Lawonn bèlè, 2011)
Le danmyé-kalenda-bèlè, c’est aussi, historiquement, le témoin, l’acteur, le compagnon de nos luttes contre le racisme, l’injustice et la négation de nous-mêmes. C’est une affirmation de notre Etre, de notre droit à l’Existence, et de notre droit à une vie décente. C’est une célébration permanente de notre effort de survie et de vie.
(…) sé an rézistans. Sé an répons kont an kondision yo té enpozé nou. I édé nou tjenbé siek an siek. Mé rézistans-lan ka koumansé épi an ekzistans : nou ka di nou la ; nou ka kréé an lien solid ant nou ; nou ka gadé misié-a ka tjenbé fwet-la, ek nou ka gadé le monde.(doc cité)
Qu’on ait en mémoire le rôle joué par les kalennda dans la résistance des esclaves, l’épisode emblématique de l’esclave Romain, les évènements symboles du mois de décembre…
En ce sens, le danmyé-kalennda-bèlè apparaît comme une importante thérapie individuelle et collective. Il nous aide à nous réconcilier avec nous-mêmes, à remettre en question tout le mal qu’on a dit de nous et sur nous, à retrouver confiance en nous et estime pour nous.
Le danmyé-kalennda-bèlè, c’est également un chemin de vie, une éducation, une Voie. Sa construction technique et son organisation relationnelle intègre, de manière dominante, des valeurs fondamentales : sé lanmou ki tout - sé lespri kò ki met kò - sé lonnè épi respé - sé yonn a lot yonn épi lot - sé lézalié, sé lafanmi, sé frè é sè - sé tjenbé red pa moli - sé lod - sé tjè’w ka mennen’w mé pa sali dlo-a - sé an fil san fen - sé dé fas an tout bagay, démélé-a ki tout - sé silon. Ces valeurs traduisent une vision positive du monde qui régulent notre « Vivre ensemble ». Les Anciens de notre peuple appelle cela Lespri-a, le Manniè-viv, Lespri péyi dèyè-a.
« (…) Bèlè ka permet nou wè serten bagay ki andidan nou. Mé ni anlo bagay dèyè sa, sé an manniè-viv, sa ni an psichik dèyè. Pas, an vré, bèlè sé an chimen pou lespri’w pran wotè é pou i rivé jwenn tou sa ki bon andidan’w, tou sa ki bon andidan moun, tou sa ki bon adan sa ki alantou-nou, adan lakréasion. ». (doc cité)
C’est notre vision du Bien, notre Larel. Nous pouvons y puiser une force pour mener une lutte contre les influences négatives, pour nous améliorer, pour éduquer nos enfants, pour vivre avec nos rencontres sentimentales, nos parents, nos camarades, nos amis, notre communauté… et même avec nos ennemis.
Et puis, le danmyé-kalennda-bèlè est un appel permanent à la recherche de l’harmonie entre nous, à la recherche d’une véritable union de combat. Il ne s’agit évidemment pas d’une union angélique et trompeuse confondant opprimés et oppresseurs. Le DKB est l’émanation de notre peuple dans sa lutte d’auto-défense, il représente le peuple et ses intérêts, il est dans le camp du peuple.
Maintenant, le peuple est fait de diversité : les individus ne sont pas pareils, il y a des groupes sociaux, il y a des travailleurs manuels et des travailleurs intellectuels, il ya des enfants, des jeunes et des personnes âgées, il y a des femmes et des hommes, il y a une diversité de compétences, d’expériences, d’engagements, de responsabilités… Il y a donc des sensibilités différentes et donc des opinions, des pratiques, des organisations différentes, bref des contradictions.
Le DKB nous dit : sé lézalié ki la, sé pa lènmi ki la. Il nous invite à nous reconnaître entre nous, comme faisant partie d’un même camp, à ne pas traiter notre diversité, nos différences, nos contradictions comme des antagonismes ; il nous invite à « apprendre à vivre entre nous » et à faire échec aux plans conçus par Lynch (ce leader esclavagiste du XVIIIe) visant à « diviser les nègres pour au moins trois cents ans ».
Le DKB nous indique un Larel à suivre : ne pas confondre unité et uniformisation, ni non plus diversité et dispersion. Permettre ainsi aux différences d’exister et de s’exprimer, les respecter et se traiter mutuellement sur un pied d’égalité, mais en même temps dialoguer, mettre en avant ce qui est principal, mutualiser les forces et coopérer dans tout ce qui est possible.
Il nous indique une démarche : créer nos propres Institutions de la Tradition, qui puissent nous permettre, nous Martiniquais, de réfléchir ensemble et par nous-mêmes en partant de nos propres critères ancestraux, de réguler la pratique, de négocier les évolutions, d’établir un rapport de dignité avec les institutions de l’Autre.
L’expérience de Coordination Lawonn bèlè qui crée un cadre d’échange pour l’ensemble du monde kalennda-bèlè, les efforts actuels au sein du monde danmyé pour créer une organisation unitaire du danmyé, et d’autres expériences qui vont dans le même sens, sont à étudier, approfondir et préserver.
Bien sur, au sein même de notre Tradition et de notre peuple, existent des forces multiples (individus, organisations, réseaux) qui, pour des intérêts particuliers, volontairement ou inconsciemment, poussent à la dispersion voire à la division. Mais, quelles que soient les péripéties, nous n’avons pas le choix : si nous voulons « faire peuple », investir ce pays de la pensée et de la volonté martiniquaises, il nous faut apprendre à nous unir, à unir notre camp, afin d’accumuler une force suffisante capable de peser pour orienter notre destin commun.
Pour sa part, la swaré danmyé-kalennda-bèlè de l’AM4, l’ensemble de l’activité de l’AM4, veulent être une contribution à la révélation, au rayonnement, à la construction de cette Force spirituelle, historique, politique et sociale, relationnelle et organisationnelle dont est porteur le danmyé-kalennda-bèlè.
Danmyé-kalennda-bèlè sé an fos, fos-li pé fè fos pou ba fos péyi-a plis fos.

 


Martinique - 17 janvier 2015
Comité directeur de l’AM4

2012

"La Swaré Danmyé-Kalennda-Bèlè : pou nou tjenbé larel-nou"

 

                        La culture danmyé-kalennda-bèlè nous invite à « être nous-mêmes ».

 

            La swaré bèlè est l’espace de vie traditionnel et identitaire de la culture bèlè ; là où s'exprime le mieux ce qu'elle traduit profondément : la volonté et la capacité de la communauté martiniquaise à Etre, le besoin du "Vivre ensemble" et de la Communion, l'importance de chacun dans l'affirmation collective. C'est un espace ritualisé d'échange (entre pratiquants, avec les assistants, avec « sa ki alantou »), d’'expression et de créativité, d'apprentissage aussi.

 

C'est un moment important dans la vie de la communauté bèlè et du peuple martiniquais : nous nous rassemblons autour d'un certain nombre de valeurs (identité, solidarité, respect, liberté/responsabilité, fraternité), nous tentons d'aller au plus profond de nous-mêmes, à la recherche de notre âme collective.

 

            Le monde bèlè essaie aujourd'hui de porter des réponses à de nouvelles questions posées par le renouveau du bèlè et des swaré : comment gérer le nombre, comment établir des règles communes et une régulation, comment préserver le sens ? Pour cela, il s'est largement regroupé au sein de Coordination Lawonn Bèlè, une institution issue de la tradition, une institution qui nous est propre et qui peut nous aider à construire notre propre parole de « moun bèlè », notre propre parole de Martiniquais, et à la dire au monde.

 

                        La culture danmyé-kalennda-bèlè nous invite à « ne pas oublier ».

 

            Les swaré bèlè s'inscrivent dans le prolongement de la lutte menée par les Afro-descendants et l’ensemble du peuple martiniquais pour la dignité, et tout particulièrement contre la violence raciste.

 

La Révolution anti-esclavagiste de mai 1848 a supprimé l'esclavage mais elle n'a pas éliminé l'exploitation et le racisme. « Lavi tanbou-a », un des grands conservatoires de notre héritage africain, a su résister à la déshumanisation de l’esclavage, à celle de la politique d'assimilation et au mépris. Elle résiste, aujourd’hui, à la montée d’un néoassimilationnisme qui, prenant prétexte de « modernité », de « développement », d’« universel », de « mondialisation », tente de banaliser sa présence et sa tentative de reprendre le dessus sur les idées d’identité, de responsabilité et de justice qui fondent l’affirmation de notre communauté.

 

            La swaré bèlè est donc l'occasion d'exprimer une profonde reconnaissance à tous nos Anciens qui, animés de leur amour du danmyé-kalennda-bèlè, ont su préserver ses fondements techniques et spirituels et nous les transmettre. La swaré est le moment également de saluer tous ceux, et surtout cette partie de plus en plus importante de la jeunesse, qui se rassemblent autour de « lavi tanbou-a ».

 

            « Bèlè sé an istwa ». Intervenant après le mois de décembre, cette swaré nous offre l'occasion de nous rappeler certains évènements et certaines personnes symboles de la résistance martiniquaise :

 

- L'exécution, en décembre 1871, au lieu dit "La polygone" (Desclieux) à Fort-de-France des participants à L'insurrection du Sud de septembre 1870 contre le racisme et pour le partage des terres.

 

- Les émeutes de décembre 1959 à Fort-de-France, qui secouent la capitale du 20 au 22 décembre. Elles résultent des dramatiques conséquences sociales de la crise de l’économie sucrière et du refus du racisme des CRS et de Français chassés d’Afrique du Nord par les luttes anticoloniales.

 

- La mort (dont nous avons commémoré le cinquantenaire en 2011), le 6 décembre 1961, de Frantz FANON, psychiatre et militant anticolonialiste. En 1952, il a publié “Peau noire, masques blancs”, un livre capital qui analyse les traumatismes créés par l’esclavage et le fait colonial au sein de la société martiniquaise.

 

- La mobilisation, le 6 décembre 1987, de milliers de Martiniquais, pour empêcher la venue du leader de l'extrême-droite française, Jean-Marie LEPEN, en Martinique.

 

- La mort, le 2 décembre 1998, de Maître Marcel MANVILLE, compagnon de Frantz FANON, qui a défendu toute sa vie la dignité de l'Homme, la justice, les droits des peuples, en Martinique et partout dans le monde.

 

- Nous saluons, cette année tout particulièrement, la mémoire de Georges Bernard MAUVOIS (dit « Ti Jo »), militant de la cause martiniquaise, historien, décédé le 6 décembre 2011, à qui nous devons articles et ouvrages nous permettant de mieux connaître l’histoire de notre pays (Louis Des Étages (1873-1925) / Un complot d'esclaves : Martinique, 1831 / Histoire et civilisation de la Caraïbe, Tome 1).

 

                        La culture danmyé-kalennda-bèlè nous invite à organiser notre vie individuelle et collective autour d’un certain nombre de valeurs.

 

            Partout, dans les familles, à l’école, au travail, dans les associations, dans les quartiers, lors des rendez-vous périodiques de la vie et de la culture, il est difficile mais possible, individuellement et collectivement, de desserrer le carcan de la vision du monde diffusée quotidiennement par le système colonial néolibéral. Ce système privilégie l’individualisme au lieu de la solidarité, de la coopération et de la fraternité ; il privilégie le productivisme au lieu de la recherche d’une économie durable ; il privilégie la consommation à outrance au lieu de l’éducation à la satisfaction harmonieuse des besoins.

 

La culture danmyé-kalennda-bèlè est porteuse de valeurs différentes, qui vivent bien au-delà du temps d’une swaré : celles du « péyi dèyè-a » (le pays profond) qui privilégient l’Humain et « Fos-la ». Etre en bèlè, c’est « être en conscience », c'est-à-dire tenir bon, en développant les valeurs qui nous ont aidés à traverser l’histoire ; c’est refuser de nous soumettre au paraître, au quantitatif, au chacun pour soi, et au laisser aller.

 

La swaré bèlè témoigne d’une situation mise en place par notre peuple, au cours de son histoire, pour nous entraîner à dépasser l’intérêt particulier (celui de notre personne, de notre association, de notre parti, de notre quartier, de notre commune …) pour « faire peuple ».

 

Aussi, « Lespri » du danmyé et du bèlè nous invite à soutenir et encourager le moindre bourgeon de résistance, à apprendre à nous reconnaître à travers nos différences et notre diversité (et parfois malgré elles), à nous rassembler, à nous mettre en réseau, à créer partout où cela est possible les institutions de « nous-mêmes », à « tjenbé kò’w, tjenbé péyi-a », à « tjenbé larel-nou ». « Sa ki trasé, sé pa nou ki koumansé’y, sé pa nou ké fini’y » : avant nous, ce n’était pas le déluge, sans nous ce n’est pas le déluge, après nous ce ne sera pas le déluge ; portons notre contribution, en collaboration avec tous ceux qui portent la leur, dans le seul but d’alimenter la force qui tient ce pays et qui tient chacun de nous.

 

            Et, aujourd’hui (comme hier), les idées d’identité, de responsabilité et de justice sociale sont certainement celles qui peuvent nous permettre d’identifier, de comprendre et de fédérer, le plus largement que possible, les efforts de résistance, à quelque niveau qu’ils se situent ; celles qui peuvent permettre d’affirmer une perspective et de faire émerger un projet global pour les court, moyen et long terme, une perspective et un projet enracinés dans la société civile, capables d’unir et de mobiliser le plus grand nombre de militants et le plus grand nombre de Martiniquais.

 

 

                                                                                          Comité directeur de l'AM4

 

                                                                                           Janvier 2012