Lonnè épi respé ba Man Christiane BAFFIN

1950 - 2017

 

Lonnè épi respé ba Christiane BAFFIN

 

Sanmdi bonmaten, Christiane BAFFIN pati kité nou. I té ni 67 tan. Sa soukwé nou tout pas nou té enmen’y, épi nou pa té ka atann kò-nou. Nou tout santi nou ped an gwo fos.

 

 

Krisiàn té dansez, an danm bèlè ki fè an bon chimen adan konésans bèlè-a. Bèlè-a ba’y balan ek i woulé anpil pou ba bèlè-a bon balan an péyi-a, dépi lézanné 80. Sé di la Coordination Lawonn bèlè té enskri’y Moun a lonnè  anlè lis sé djoubatè-a. AM4 tou té pòté lonnè épi respé ba’y adan an « Sérémoni Rimet mouchwè ba moun a lonnè » ki fet an 2013.

 

Krisiàn pòté anchay fos ba AM4. Krisiàn travay an moman tou épi lasosiasion LAO.

I ba konvwa L'AM4 fos. Kilédi i té la, nan dives komin épi dives lokazion pou fè moun dékouvè épi aprésié dansé bèlè Matinik.

 

I ba twoup-la fos. I fè tout sé espektak-la AM4 prézanté nan lézanné 90 (Explorations, Nonm ek fanm, Tjenbé red). Épi i fè dé espektak (Tras-la, Kò an manniman) anpami sé kat-la ki fet nan lézanné 2000.

 

Épi Krisiàn té animatris. I té ka rédé moun rantré an bèlè, aprann dansé’y, chèché épi respekté lespri’y. I djoubaké anpil pou fè moun enmen bèlè. Tou lé sanmdi, dépi tibren lanné, sé li té ka mennen lantrènman latilié bèlè lékol Fodfwans AM4. Lè té ni Jounen sé lékol-la, i té la tou pou montré moun. Épi i té ka ankourajé échanj ant sé lékol-la. Manmay lékol Franswa ka sonjé manniè i té ka ba sé échanj-tala bon fos, lè i té la épi latilié Fodfwans-lan.

 

Krisiàn té enmen dansé. I té enmen tout dansé bèlè, mé tjè’y té ka bat plis pou gran bèlè an mod linò, bèlè an mod lisid, épi dansé lalin klè. I té enmen chanté tou. I té adan latilié lavwa lékol mizik AM4, ek i té toujou prézan.

 

Krisiàn té ka travay tout sistem bèlè a. Kidonk, i té véyatif pou lianné bèlè-a épi manniè ou ka viv, manniè ou ka manjé, manniè ou ka pran swen di kò’w ; pou lianné bèlè-a épi listwè Matinik, épi lanng kréyol la tou ; pou lianné bèlè-a épi lespri natal li, kidonk lespri rézistans-lan (anni sonjé’y an lari-a an 2009), épi lespri yonn a lot, yonn épi lot. Kontel, métié’y, sé té endé moun djoubaké anlè lanng fransé épi panniol. Men, menm lè i pa té o travay, sa té ka rivé i endé moun anlè sa, espésialman moun andéwò ki té ka viv Matinik.

 

Kon nou tout ki la, Krisiàn té ni listwè’y, épi i té ni manniè’y. I té donan, i té ka ba anlo. É, an menm tan, sé té an moun sèkré, ki pa té ka mélanjé an zafè moun é ki pa té ka mélanjé moun an zafè’y. Nou ka sonjé an moun jantiy, an moun persévéran, épi anpil volonté, an moun dous men épi kont tjè’y.

 

 

                        Nou ka di Krisiàn bon vwéyaj épi Mèsi anpil !

                        Lonnè-respé anlè’y pou léternité !

 

Matinik, 9 septanm 2017

 Komité direktè LAM4