LIANNAJ POU GLORIYÉ LANG-LAN ÉPI KILTI KRÉYOL-LA

Sé manmay APLCR épi SANBLAJ POU FÈ KRÉYOL LÉKOL ki pran asou kò-yo pou envité dives moun adan an réyinion. Yo propozé nou diskité dé bagay : - Ki manniè, lanné-tala, nou ka wè Sélébrasion lanng kréyol-la épi kilti kréyol-la » ki ka fet an tout péyi éti yo ka palé lanng-lan (kidonk an péyi-nou tou), ek es nou pé fè an bagay ansanm ? - Ki manniè nou pé mété doubout an liannaj ant nou épi tjenbé’y ala londjè ? Pou yo té sav ki moun yo té ka envité pou koumansé, yo gadé pou moun épi owganizasion ki té ja dévlopé an bagay asou lanng-lan. An bon enpé moun réponn prézan : ADPKM - AM4 - APLCR - COORDINATION LAWONN BÈLÈ - IKAK - KALBAS LÒ LAKARAYIB - KABELL - KANNIGWÉ - KM2 - RABOURAJ - SANBLAJ POU FÈ KRÉYOL LÉKOL Nou za fè kat réyinion (3 septanm, 1 oktob, 8 oktob). Tout moun dakò pou di Liannaj-la sé an bon lidé. Ek fok nou fè tou sa nou pé pou i tjenbé ala londjè. - Pou yonn, i ka ba nou lokazion mété kò-nou ansanm pou nou fè serten bagay, kontel « Sélébrasion lanng-lan épi kilti kréyol-la ». Ansanm nou ka mété kò-nou ansanm, sa ka ba nou plis fos. - Pou dé, nou ka sav sa nou chak-la ka fè. Nou ka wè nou pa tou sel, sa ka ankourajé nou adan travay-la nou ka fè a. Epi sa ka édé nou konpwann sa ka fet, sa ka évité nou trapé vié santiman épi vié lidé anlè sa dot moun ka fè. - Pou twa, sa key édé nou bokanté lidé-nou épi lekspérians-nou, sa key édé nou chèché ansanm-ansanm an rézilta ba pwoblenm nou ka jwenn anlè késion lanng-lan. Pas an vérité, nou adan menm konba-a. Kidonk fok pa nou pè débat, ek fok pa nou kwè lè nou ka séré pou débat dèyè do moun, fok pa nou kwè lè nou ka sèvi yonn-dé jounal pou yonn tiré asou lot, sé konsa nou ka fè an bagay vansé. Adan liannaj-tala, chak moun-lan ni an manniè wè, an manniè fè, i ni ekspérians-li. Sa, sé an riches. Fok nou pwotéjé sa. Nou lé lianné, mé sé pa an linifòm nou lé fè. Mé ni an bagay nou sav tou : diférans pa lé di divizion, épi sa pa lé di chak moun-lan an bò’y san i otjipé di sa lézot ka fè. Nou bizwen kolé tet kolé zépol pou nou monté pi wo épi pou nou édé péyi-tala trapé plis fos.